Vragen Saendelft

Nieuwe manier afval inzamelen in Saendelft


In mei 2019 keurde de gemeenteraad het afvalplan voor Saendelft goed. Dit plan is gemaakt door de gemeente Zaanstad samen met de bewonersvertegenwoordiging ‘JA afval scheiden, NEE tegen kliko’s’.
De nieuwe manier voor Saendelft houdt in dat de bestaande ondergrondse containers in gebruik blijven als plek voor het inzamelen van afval. Een deel van de bestaande containers wordt geschikt gemaakt om meer afval in de wijk te scheiden.

Concreet betekent dit dat in de nieuwe situatie:

 • Oud papier en karton en  restafval in ondergrondse containers gaan. Hiervoor wordt een deel van de bestaande ondergrondse containers voor restafval omgebouwd naar oud papier en karton.
 • Verpakkingen van plastic, blik en drinkpakken gaan in de ondergrondse containers bij het winkelcentrum en op verschillende plekken in de wijk komen meer bovengrondse containers.
 • Gft- en etensresten in de ondergrondse container voor proefperiode van 8 maanden.
 • Restafval gaat, net zoals nu, in de bestaande ondergrondse containers in de wijk. Het kan zijn dat u in de nieuwe situatie gebruik gaat maken van een andere restafvalcontainer dan u nu gewend bent.
 • Ook wordt het aantal restafvalcontainers in de nieuwe situatie minder. Deze zijn namelijk niet meer nodig omdat door meer afval scheiden de hoeveelheid restafval minder wordt.
 • Bewoners die liever aan huis afval willen scheiden, kunnen gratis een afvalbak aanvragen voor oud papier, plastic, blik en drinkpakken én gft- en etensresten. HVC komt de bakken dan aan huis legen.  Voor gft -en etensresten zijn maximaal 100 bakken beschikbaar, in een nog te bepalen deel van Saendelft. Voor de overige bakken geldt geen maximum. 

Onderzoek naar mogelijkheden voor extra ondergrondse containers plastic

De actiegroep staat niet achter het genomen besluit. Zij vindt het aantal ondergrondse containers voor voornamelijk plastic te weinig. De actiegroep heeft de raad opnieuw benaderd. Dit heeft tot diverse gesprekken geleid. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om meer ondergrondse containers voor plastic te plaatsen. Eind januari 2020 wil de gemeenteraad een nieuw besluit nemen. Tot die tijd verandert er niets aan de manier van afval inzamelen in Saendelft.

Veel gestelde vragen

 • Wat houdt de nieuwe manier precies in?

  Concreet betekent de nieuwe manier dat inwoners van Saendelft gebruik blijven maken van de bestaande ondergrondse en bovengrondse containers.

  Het restafval kunt u, net als nu, in de bestaande ondergrondse en containers in de wijk kwijt kunt. Dat kan soms in de container die u nu gebruikt en soms wordt dat een andere container in de buurt. Papier en gft-afval kunt u straks ook kwijt in een ondergrondse containers. Een deel van de bestaande containers wordt daarvoor omgebouwd naar de nieuwe afval soort. Plastic, blik en drinkpakken brengen inwoners in de nieuwe situatie naar de bestaande ondergrondse containers bij winkelcentrum of in bovengrondse containers op verschillende plekken in de wijk.

  De containers voor de verschillende afvalstromen komen verspreid in de wijk te staan. Welke container voor welk soort afval waar komt, werkt de gemeente samen met de bewonersvertegenwoordiging uit.

 • Als ik voor afvalbakken aan huis kies, welke bakken kan ik dan kiezen?

  Bewoners zijn vrij in de keuze welke afvalbakken en hoeveel. U kunt straks kiezen uit bakken voor oud papier en karton, gft –en etensresten en plastic, blik en drinkpakken.  

  Voor de afvalbakken voor gft-en etensresten geldt een maximum van 100 in een nog te bepalen deel van Saendelft. Dit aantal is beperkt vanwege de proef voor het inzamelen van gft-e van 8 maanden.

 • Waarom komen er geen ondergrondse containersin de wijk voor plastic?

  De reden waarom niet gekozen is voor ondergrondse containers voor plastic, blik en drinkpakken is dat de kosten voor plaatsing en de kosten voor het jaarlijks onderhouden van ondergrondse containers hoog zijn. Deze kosten passen niet in de extra kosten voor de nieuwe manier van inzamelen in Saendelft. 

 • De bakken zijn nu al vaak vol en mensen nemen hun afvalzak niet meer terug. Hoe wordt voorkomen dat mensen hun afval naast de container dumpen?

  HVC leegt de containers voordat ze vol raken. De ondergrondse container geeft een ‘seintje’ aan HVC. Aan de hand van het aantal klepopeningen kunnen zij zien wanneer de container vol is.

  Mocht de container het niet doen, dan kunt u dat melden bij HVC; https://www.hvcgroep.nl/ons-verhaal/klantenservice of bel naar 0800-0700 (gratis)
  Zij kunnen het probleem dan zo snel mogelijk verhelpen.


 • Hoe vaak leegt HVC de ondergrondse containers? De containers zitten nu al vaak overvol.

  HVC leegt de bakken op het moment dat het nodig is. Aan de hand van het aantal klepopeningen kunnen zij zien wanneer de container vol is.

 • Waarom wordt alleen gft-en etensresten als proef ingevoerd en niet de andere afvalstromen?

  Het inzamelen van gft- en etensresten maken we graag mogelijk maar we weten dat de ervaringen landelijk niet positief zijn.  Daarom wordt het gft-e eerst als proef ingevoerd zodat we kunnen kijken hoe dit gaat.

 • Wanneer is de proef met gft-en etensresten geslaagd?

  Na de proefperiode van 8 maanden kijken we naar de behaalde resultaten en bespreken dit met de gemeenteraad. Op basis daarvan wordt bekeken of de proef omgezet wordt naar een blijvende manier of dat het systeem met afvalbakken aan huis wordt ingevoerd.

 • Wat kost de proef en wie betaalt dat?

  De proef voor gft-en etensresten brengt extra kosten met zich mee (€85.000) die door alle huishoudens in Zaanstad betaald worden via de afvalstoffenheffing.

 • Worden de kosten voor afvalstoffenheffing minder, als ik zelf alles wegbreng?

  Nee. Door een nieuw manier in te voeren waarbij meer afval gescheiden kan worden, wordt de berg restafval minder. Het verbranden van restafval wordt namelijk steeds duurder. Die kosten komen via de afvalstoffenheffing voor rekening van de bewoners. Hoe minder restafval verbrand hoeft te worden, hoe minder snel de kosten voor de inwoners stijgen.

 • Zijn er pasjes nodig voor de containers?

  De afvalpas die u nu gebruikt, kunt u straks ook gebruiken op de andere ondergrondse containers.

 • Ga ik meer betalen voor deze nieuwe manier?

  Ja, de kosten voor de proef voor gft-en etensresten worden door alle inwoners van Zaanstad betaald.

 • Waarom wordt er voor Saendelft een uitzondering gemaakt?

  Saendelft wordt gezien als een aparte wijk die anders dan anders wijken is opgezet. Bewoners maken sinds de start van de wijk al gebruik van ondergrondse containers. Dat is anders dan in alle andere wijken in Zaanstad. Bewoners gaven aan geen gebruik te maken van afvalbakken aan huis, zoals in de rest van Zaanstad wel gebeurt. Samen met de bewonersvertegenwoordigingg is een plan voor Saendelft bedacht.

 • Wanneer wordt het ingevoerd?

  Nu de gemeenteraad een besluit heeft genomen, gaat de gemeente samen met de bewonersvertegenwoordiging aan de slag met het invoeren van het plan. Er moet nog een aantal stappen gemaakt worden. Een belangrijke daarvan is het bepalen welke ondergrondse containers voor welk afval gebruikt gaan worden. Zodra dit bekend is, worden de inwoners hierover geinformeerd en wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd. De verwachting is dat de nieuwe manier begin volgend jaar start.


 • In de nieuwe manier moet ik naar verschillende plekken in de wijk lopen om mijn afval gescheiden weg te gooien. Waarom niet één verzamelpunt voor alle afvalsoorten bij elkaar?

  Uitgangspunt voor de nieuwe manier is dat we de bestaande plekken van de ondergrondse containers behouden. We gebruiken daarvoor zoveel mogelijk de gaten in de grond van de ondergrondse containers. 

  Op sommige plekken is het mogelijk twee ondergrondse containers naast elkaar te zetten omdat daar nu al twee containers staan, maar dat is niet overal mogelijk. Om éen verzamelplek voor alle afvalsoorten bij elkaar te maken is het nodig containers te verplaatsen. Dit brengt te hoge kosten met zich mee die uiteindelijk door alle inwoners van Zaanstad betaald zouden moeten worden via de afvalstoffenheffing.

 • In de wijk verdwijnt een aantal ondergrondse containers voor restafval. Waarom is dat?

  Als het afval goed wordt gescheiden, wordt het restafval minder. Dus zijn er minder containers nodig. De plekken waar ondergrondse containers voor restafval verdwijnen, worden deels gebruikt voor ondergrondse containers voor papier en gft-en etensresten. Op andere plekken verdwijnen ondegrondse containers restafval. Deze worden gebruikt in andere delen van de stad die over gaan op de nieuwe manier van afval inzamelen waarbij het restafval naar een ondergrondse container gaat in de wijk. 

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl