Vragen

De meest gestelde vragen over de nieuwe manier voor afval inzamelen.

Wijziging afvalinzameling

 • Wat gaat er veranderen?

  In de nieuwe manier van afvalinzameling wordt bij laagbouwwoningen afval dat opnieuw gebruikt kan worden, bij u thuis opgehaald in drie afvalbakken. De grijze restafvalbak krijgt een oranje sticker om daarna te kunnen worden gebruikt voor plastic, blik en drinkpakken. Gft en etensresten gaan in de groene afvalbak, papier en karton in de blauwe. Het afval dat na scheiding overblijft, brengt u naar de dichtstbijzijnde ondergrondse restafvalcontainer die op verschillende plekken in de wijk komen.

  Woont u in een flat, appartement of in een woning zonder tuin, dan houdt u plastic, blik en drinkpakken, papier en karton én het afval dat overblijft, apart. Dit brengt u naar de ondergrondse containers die in de buurt van de flat of het appartement staan. Afhankelijk van de situatie bij de flat of het appartement worden bestaande containers daarvoor omgebouwd, verplaatst of komen er nieuwe verzamelcontainers bij.

 • Wat is het doel van afval scheiden?

  Door afval goed te scheiden neemt het hergebruik van materiaal toe en de hoeveelheid restafval af. De belangrijkste doelstelling van gemeente Zaanstad is binnen twee jaar de hoeveelheid restafval te verlagen naar 100 kg per inwoner per jaar. Nu is dat nog 260 kg. Dit sluit aan bij de landelijke doelstelling om het restafval te verminderen door meer afval te scheiden. 

 • Wanneer is besloten dit nieuwe systeem in te voeren?

  Het nieuwe inzamelsysteem is in juni 2017 besloten door de Raad. De stukken die horen bij dit besluitvormingsproces zijn openbaar. U kunt de stukken vinden op de website van de gemeente Zaanstad. Ons Raadsinformatiesysteem bevat alle voorstellen tot besluitvorming, onderliggende stukken en informatie en zelfs de videobeelden en notulen van de vergaderingen.

  Besluitvorming rondom het nieuwe systeem van afval inzamelen vindt u met het zoekwoord “grondstoffenplan”.

 • Heeft de gemeente ook een proef gedaan met het achteraf scheiden van afval? Diverse onderzoeken tonen aan dat dit beter werkt dan zelf afvalscheiden

  Ja, daar hebben wij ook ervaring mee. In het grondstoffenplan is daar ook op ingezet. Bijvoorbeeld bij grote flats passen wij nascheiding toe.

 • Waarom verandert de manier van afvalinzameling?

  Zaanstad wil een klimaatneutrale en milieuvriendelijke stad zijn. Zorgvuldig omgaan met grondstoffen is daarbij belangrijk. Nu bestaat het restafval voor een groot deel – ruim 60% - uit herbruikbare materialen, zoals plastic, blik, drinkpakken, gft en etensresten, glas en textiel. Allemaal waardevolle materialen die gebruikt kunnen worden om nieuwe producten van te maken. Afval scheiden voorkomt dat herbruikbare materialen in de verbrandingsoven terecht komen. Ook zijn dan minder grondstoffen voor nieuwe producten nodig en dat is weer goed voor ons milieu omdat de uitstoot van broeikasgassen daalt. 

  Daarom heeft gemeente Zaanstad zich tot doel gesteld het restafval te halveren in 2020.  Hiermee sluit gemeente Zaanstad aan bij de doelstelling van het rijk om meer afval te scheiden. 

  Bovendien wordt het steeds duurder om restafval te verbranden. Deze kosten worden doorberekend aan bewoners via de afvalstoffenheffing. Hoe minder restafval wordt verbrand, hoe minder hard de kosten stijgen.

 • Wanneer gaat de nieuwe manier in?

  Het nieuwe systeem wordt per wijk ingevoerd. Dat betekent dat niet iedereen in Zaanstad op hetzelfde moment overgaat op de nieuwe manier. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de eerste zes wijken gestart. Het duurt ongeveer twee jaar dat het nieuwe systeem in heel Zaanstad is ingevoerd. Kijk bij Planning wanneer uw wijk aan de beurt is. 

  Zodra uw wijk aan de beurt is, ontvangt u van de gemeente Zaanstad een brief waarin u wordt uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst komt u alles te weten over de nieuwe manier en bent van harte welkom om uw vragen te stellen.

 • Is het niet duurder voor de gemeente om extra bakken en extra ophaalritjes van HVC te betalen dan de methode van ondergrondse containers?

  Nee, dat is niet duurder omdat we effectiever werken als we in heel Zaanstad met één systeem werken.


 • Worden de kosten voor bewoners lager als er meer afval gescheiden wordt?

  Nee, dat is niet het geval. Het verbranden van restafval is duur en de kosten daarvan stijgen. Als we nu niets doen, dan weten we zeker dat de kosten oplopen. Door minder restafval te verbranden, loopt de afvalstoffenheffing voor inwoners op termijn minder hoog op. De gemeente betaalt met de afvalstoffenheffing alle kosten voor het ophalen en verwerken van het afval van bewoners. De gemeente houdt geen geld over als mensen meer afval scheiden. 

 • Overweegt Gemeente Zaanstad een betalingssysteem voor afval, het zogenoemde Diftar-systeem?

  Nee, vooralsnog niet. We maken het bewoners makkelijker afval te scheiden, met als doel de hoeveelheid restafval te verminderen. Mocht blijken dat dit onvoldoende resultaten boekt, dan gaan we alsnog overwegen een betalingssysteem in te voeren. Het uitgangspunt is dan dat de vervuiler betaalt. De gemeenteraad moet hier dan wel een besluit over nemen. 

 • Moeten we straks ook per kilo of per vuilniszak betalen?

  Nee, het afval wordt niet gewogen als u het in de container werpt. Wel weten wij gemeentebreed hoeveel gewicht we ophalen. Dat delen we door het aantal inwoners en zo weten wij of we voldoen aan onze verplichting.

 • De enige die beter wordt van het nieuwe systeem is de gemeente. Het levert hen vast geld op.

  Het is in de wet bepaald dat de opbrengsten van de afvalstoffenheffing niet meer dan kostendekkend mogen zijn. Dat betekent dat de gemeente niet meer kosten in rekening mag brengen dan dat ze betaalt voor de inzameling en verwerking van afval. De gemeente mag dus op deze heffing geen winst maken.

 • Is het niet zo dat afvalverwerkers beter zijn in het scheiden van afval dan inwoners?

  Nee, afval dat door verwerkers wordt gescheiden, is vuil omdat alles bij elkaar is gestopt. Bijvoorbeeld papier dat is vervuild met koffieprut of andere zaken kan niet meer ingezet worden om papier te maken. Plastic moet intensiever gereinigd worden.

 • Is het niet te milieubelastend als HVC-wagens meerdere keren langs moeten komen voor meerdere bakken?

  De HVC-wagens gaan in de toekomst niet vaker rijden dan ze nu al doen in de rest van Zaanstad.

 • Doet de gemeente ook iets aan de verpakkingsindustrie?

  De gemeente is actief  en prominent aanwezig is gesprekken met de verpakkingsindustrie. Zaanstad heeft zich ook aangesloten bij de Statiegeldalliantie.

 • Waar vind ik het raadsbesluit over de nieuwe manier van afvalinzameling?

  Op https://zaanstad.raadsinformatie.nl/vergadering/427990#ai_3466457 is het raadsbesluit  van 22 juni 2017 terug te vinden. 

 • Op welke manier kan ik vragen stellen?

  Vragen kunt u stellen via het telefoonnummer 14075 of via e-mailadres afvalscheiden@zaanstad.nl. Ook kunt u kijken bij meest gestelde vragen op deze site of het antwoord op uw vraag daar staat.

  Zodra uw wijk aan de beurt is, ontvangt u een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst hoort u alles wat u wilt weten en bent u van harte welkom om uw vragen te stellen. Na de bijeenkomst zijn bewonersvoorlichters in de wijk aanwezig waar u ook met uw vragen terecht kunt. Zij zijn herkenbaar aan groene jasjes.


 • Is het niet te milieubelastend als HVC-wagens meerdere keren langs moeten komen voor meerdere bakken?

  De HVC-wagens gaan in de toekomst niet vaker rijden dan ze nu al doen in de rest van Zaanstad.

Contact

Staat het antwoord op uw vraag niet op de site, neem dan contact met ons op.

Stuur ons een e-mail: afvalscheiden@zaanstad.nl of bel tijdens kantoortijden 14 075.


Vragen Saendelft

Op deze pagina vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden voor deze wijk.

Ga naar de vragen en antwoorden SaendelftAfvalbakken

 • Hoeveel afvalbakken krijg ik aan huis?

  Woningen met een tuin

  In de nieuwe situatie hebben woningen met een tuin straks (nog steeds) drie afvalbakken:

  - De grijze afvalbak voor plastic, blik en drinkpakken. De grijze bak krijgt hiervoor een oranje sticker.
  - De groene voor gft en etensresten.
  - De blauwe voor oud papier en karton.

  Bewoners van Saendelft West en het nieuwe deel van Saendelft Oost krijgen twee afvalbakken:

  - Een oranje bak voor plastic, blik en drinkpakken.
  - De groene voor gft en etensresten.

  Woningen zonder tuin, in een flat of in een appartement

  Plastic, blik, drinkpakken, oud papier en karton én het afval dat overblijft, brengt u naar de ondergrondse containers die in de buurt van de flat of het appartementencomplex staan. Bestaande containers worden omgebouwd of er komen nieuwe containers bij zodat u uw gescheiden afval in de juiste containers kunt weggooien. 

  Bewoners van een buitengebied

  In de nieuwe situatie hebben bewoners van een buitengebied vier afvalbakken:

  • De grijze afvalbak voor restafval. 
  • De oranje voor plastic, blik en drinkpakken.
  • De groene voor gft en etensresten.
  • De blauwe voor oud papier en karton.

  De containers voor glas en textiel die bij winkelcentra staan, blijven in alle gevallen staan.

 • Hoe vaak worden de afvalbakken aan huis geleegd?

  De afvalbak voor:

  • Plastic, blik en drinkpakken wordt één keer per vier weken geleegd.
  • Gft en etensresten één keer in de twee weken en in de zomer één keer in de week.
  • Oud papier en karton wordt eens per 4 weken geleegd.


 • De afvalbak voor plastic, blik en drinkpakken wordt één keer per vier weken geleegd. Dat is erg lang en gaat stinken.

  Op basis van ervaringen in andere gemeenten is inzameling van plastic één keer in de 4 weken voldoende voor een gemiddeld huishouden, ook bij gezinnen met kinderen. Dit blijkt ook uit gemeenten die al ruim een jaar een plastic bak hebben. Wij snappen dat het even wennen is. Het helpt om plastic kleiner te maken door flesjes samen te persen en lege pakken plat te vouwen. Net zoals bij karton, dat ook niet in de container past zonder het eerst plat te maken. Ook helpt het om plastic, blik en drinkpakken los in de bak te gooien, zo past er meer in.  

  Mocht u uw plastic afval toch niet in de bak kwijt kunnen, dan kunt het wegbrengen naar een ondergrondse container voor plastic bij u in de buurt.

  Stankoverlast kunt u voorkomen door de plastic verpakkingen helemaal leeg te maken en om te spoelen. Verpakkingen die niet goed gewassen kunnen worden, kunt u in een doorzichtige plastic zak doen.  Ook als u bij stormachtig weer wilt voorkomen dat het plastic bij het legen uit de container waait, kunt u het afval in een doorzichtige plastic zak doen.  Een zwarte vuilniszak is niet toegestaan.
 • Kan het plastic afval vaker dan één keer per vier weken opgehaald worden?

  Nee, dat is niet mogelijk. Uit ervaringen van andere gemeenten, die op dezelfde manier afval inzamelen, blijkt dat één keer in de vier weken voldoende te zijn.

  Nadat in heel Zaanstad de nieuwe manier van afvalinzameling is ingevoerd, kijken we hoe de nieuwe manier is ontvangen door bewoners en wat eventueel beter kan. Dit zal na de zomer van 2020 zijn.

  Als het goed is blijft de hoeveelheid afval van een huishouden in de nieuwe manier hetzelfde. Alleen wordt het nu meer gescheiden en dus meer verspreid over verschillende afvalbakken waardoor de bak voor plastic, blik en drinkpakken minder snel vol is. Maar we begrijpen dat het ook wennen is welk afval in de plastic bak thuishoort. Een handig hulpmiddel hierbij is de HVC afval-app

  Let ook op instinkers! Komt het uit de keuken, de badkamer en is het een lege verpakking? Dan hoort het in de plastic afvalbak. Maar op elke regel gelden uitzonderingen. Zo bevatten sommige plastic verpakkingen ook aluminium. Dit kun je herkennen wanneer de binnenkant van een verpakking glimt. Tijdens de verwerking kan het aluminium niet het plastic worden gescheiden. Daarom kunnen deze producten niet als plastic worden gerecycled. Voorbeelden hiervan zijn chipszakken en zakjes bouillon. Gooi deze producten daarom bij het restafval en voorkom dat je plastic afvalbak te snel vol zit.

 • Mag plastic, blik en drinkpakken los in de plastic afvalbak?

  Ja, wij adviseren plastic, blik en drinkpakken los in de afvalbak te doen. Op die manier kan er meer in de afvalbak. Verpakt u het liever in een afvalzak vanwege stankoverlast, gebruik hiervoor dan een transparante plastic zak. Een zwarte vuilniszak is niet toegestaan.  Het neemt dan wel meer ruimte in in de afvalbak.

 • Is de gemeente verplicht om al het afval wekelijks op te halen?

  Verplichtingen van de gemeente over het ophalen van afval zijn vastgelegd in de Wet Milieubeheer. De gemeente is verplicht inwoners afval te laten scheiden en afval gescheiden in te zamelen. De gemeente is ook verplicht inwoners te bewegen in 2020 niet meer dan 100 kg per inwoner per jaar aan afval aan te laten bieden. Het systeem dat de gemeente toepast, is aan de gemeente zelf. Het systeem dat Zaanstad nu introduceert is al in meerdere gemeenten in Nederland doorgevoerd of wordt nog doorgevoerd.

 • Kan de afvalbak voor plastic, blik en drinkpakken in de zomer niet vaker geleegd worden?

  Vooralsnog is dat niet mogelijk. In een aantal wijken in Zaanstad is de nieuwe manier vorig jaar als proef ingevoerd. Daar bleek dat de meeste plasticbakken na vier weken nog niet vol zijn.
  Mocht uw bak toch snel vol zitten, maak dan de verpakkingen die u weggooit goed plat. Dat scheelt ruimte. Zorg er ook voor dat de plastic verpakkingen die u apart houdt, schoon zijn. Dat voorkomt vervelende geurtjes.

 • Ik woon in een flat en moet met mijn vuilnis over de galerij. Waarom zou ik niet al mijn afval in de restafvalcontainer gooien?

  Door afval goed te scheiden, helpt iedereen mee aan het verminderen van restafval. Dit vergroot herbruikbare materialen en er hoeven dan geen nieuwe materialen voor nieuwe producten gemaakt te worden. Dit scheelt energie en daarmee de uitstoot van broeikaseffecten.

  Het goed scheiden van afval, helpt ook mee de kosten voor het verwerken van afval niet te hoog op te laten lopen. Hoe minder restafval wordt verbrand, hoe minder hard de afvalstoffenheffing stijgt.


 • Waar moet ik de afvalbakken kwijt als mijn tuin er te klein voor is en/of ik geen voortuin heb en/of ik geen achterom heb?

  Heeft u helemaal geen voortuin en bent u niet in staat een achterom aan te leggen? Geef ons uw adres en huisnummer door, dan gaan wij graag met u in overleg voor een maatwerkoplossing.

 • Worden de afvalbakken regelmatig schoongemaakt of moet ik dat zelf doen?

  Het beheer van de afvalbakken ligt bij u zelf. Is er schade aan de afvalbak? Dan kunt u die laten repareren door HVC. Maak de schade bekend via de website, het mailadres of telefoonnummer van HVC.

 • Ik heb een afvalbak met bruine deksel. Blijft dat in de nieuwe situatie ook zo?

  De bruine deksel geeft aan dat de bak voor restafval elke week geleegd wordt. In de nieuwe situatie wordt de afvalbak met bruine deksel gebruikt voor plastic, blik en drinkpakken. De afvalbak krijgt daarvoor oranje stickers. U houdt dus de afvalbak maar gaat het gebruiken voor afval dat herbruikbaar is. De bak wordt vervolgens elke 4 weken geleegd volgens het reguliere ophaalschema. 

 • Wat gebeurt er als ik afval in de verkeerde bak gooi?

  Door afval te scheiden wordt voorkomen dat herbruikbaar afval onnodig bij het restafval verbrand wordt.  Wij begrijpen dat het even wennen is welk afval in welke afvalbak hoort.  HVC heeft hiervoor een handige app: https://www.hvcgroep.nl/hvc-afvalapp 

  Wanneer bij het legen van de afvalbak verkeerd afval in de bak zit, wordt de bak geleegd en de eigenaar van de afvalbak gevraagd de volgende keer beter afval te scheiden.  Als er overduidelijk afval in de verkeerde afvalbak is gedaan, wordt de bak niet geleegd en wordt u gevraagd het restafval naar de ondergrondse container te brengen. Bij de volgende inzamelronde wordt de bak opnieuw beoordeeld.

 • Ik maak nu gebruik van gele zakken, wat gebeurt daarmee in de nieuwe situatie?

  Inwoners die gebruik maken van gele zakken hebben deze, omdat ze geen gebruik kunnen maken van afvalbakken aan huis. Zij hebben dus geen afvalbak voor rest, gft of papier.  De mensen die gebruik maken van gele zakken hoeven straks geen gebruik meer te maken van deze zakken, maar kunnen het afval het beste kwijt in de ondergrondse container bij hen in de buurt.

 • Ik wil de plastic-afvalbak niet omdat ik mijn plastic, blik en drankverpakkingen zelf wegbreng naar een openbare container bij de supermarkt. Mag dat?

  Afvalbakken horen bij het huis en het is de bedoeling dat de bak wordt gebruikt. De bakken voor plastic en gft zijn verplicht, de bak voor oud papier en karton is op vrijwillige basis. Het inleveren van de plastic afvalbak is niet mogelijk. 

  Bovendien verdwijnen op termijn de bestaande bovengrondse containers voor plastic bij supermarkten. Deze worden dan verplaatst naar locaties waar bewoners niet over een eigen bak kunnen beschikken, zoals bij flats en appartementencomplexen.

Ondergrondse containers

 • Waar komen de ondergrondse containers voor restafval in de wijk te staan?

  De ondergrondse containers voor restafval komen zo veel mogelijk op logische plekken in de wijk. Bijvoorbeeld op plekken waar bewoners de wijk verlaten. Bij het bepalen van de locaties wordt rekening gehouden met een aantal punten:
  - De ondergrondse containers moet goed en veilig bereikbaar zijn, voor bewoners maar ook voor de vuilniswagen.
  - Op de gewenste locatie van de ondergrondse containers mogen geen kabels of leidingen onder de grond liggen. 

  Zodra de voorbereidingen in uw wijk starten, staan de tekeningen met de locaties van de ondergrondse containers in uw wijk op deze site, onder het kopje Planning.

 • Hoe wordt een geschikte locatie voor een ondergrondse container bepaald?

  De ondergrondse container komt op logische en goed bereikbare plekken in de wijk. Bij het bepalen van een locatie houden wij de richtlijnen van WIOZ (wegontwerp inrichting openbare ruimte Zaanstad) aan:

  • De afstand van een opening van een woning (zoals voordeur of raam in gevel) tot de ondergrondse container is minimaal 5 meter.
  • De afstand tussen een blinde muur van de gevel tot de ondergrondse container is minimaal 1 meter.
  • De afstand tussen een parkeerplaats en de zijkant van een ondergrondse containers is ten minste 1,5 meter.
  • Op 150 huishoudens één ondergrondse container in de wijk.

  Verder moet de locatie veilig en goed bereikbaar zijn voor bewoners en vuilniswagens, bij voorkeur bij aan- en uitvoerwegen van de wijk zonder dat de verkeersveiligheid hierdoor in het geding komt. Ook moet de grond vrij zijn van kabels en leidingen. • Hoe kan ik reageren op de locaties van de ondergrondse containers?

  De ondergrondse containers worden zoveel mogelijk op logische plekken in de wijk geplaatst. Voor elke wijk maakt gemeente Zaanstad een voorstel voor de locaties. Bewoners van de wijk kunnen daar op reageren. De reacties worden serieus behandeld en daar waar het mogelijk is meegenomen in het bepalen van de definitieve locaties.

  Reageren kan op twee manieren:
  -  Tijdens de inloopbijeenkomst. Bewoners van een wijk waar de voorbereidingen starten, ontvangen hiervoor per brief een uitnodiging.  
  - Een week na de inloopbijeenkomst via het e-mailadres afvalscheiden@zaanstad.nl.
  De reacties worden meegenomen in het bepalen van de definitieve locaties.


 • Hoeveel ondergrondse containers voor restafval komen er in de wijk?

  Dat verschilt per wijk. Als richtlijn in wijken met laagbouwwoningen houden wij aan 1 container per 150 huishoudens. Voor hoogbouw is dat 1 container op 35 huishoudens. Deze richtlijn blijkt in veel gemeenten voldoende te zijn.

 • Hoe ver moet ik lopen naar een ondergrondse container voor restafval?

  De containerplekken komen op logische plekken in de buurten en wijken. Bijvoorbeeld op plekken waar bewoners de wijk verlaten. Bij het bepalen van de locaties houden we rekening met de afstand en het aantal omliggende woningen.

 • Hoe werken de ondergrondse containers?

  Om de ondergrondse container voor restafval te openen, heeft u een afvalpas nodig. Zodra de nieuwe manier van afvalinzameling bij u in de wijk is ingevoerd, krijgt u de afvalpas van HVC thuisgestuurd. Daar zit dan ook een beschrijving bij hoe de pas werkt.

  Bekijk in dit filmpje hoe de afvalpas werkt.

 • Van hoeveel ondergrondse containers voor restafval kan ik straks gebruik maken?

  Zodra de nieuwe manier van afval inzamelen in uw wijk ingaat, ontvangt u van een HVC een afvalpas. Deze heeft u nodig om de ondergrondse container voor restafval te kunnen openen.  De pas geeft u automatisch toegang tot meerdere containers in het gebied. Zodra er tekeningen zijn van de locaties waar de ondergrondse containers in uw wijk komen, kunt u ook zien tot welke containers uw pas toegang geeft. Wilt u toegang tot meer of andere containers? Noteer het containernummer dat u wilt gebruiken en vraag HVC uw pas ook geschikt te maken voor deze container.

 • Hoe helpt de gemeente ouderen of mensen die slecht ter been zijn?

  We begrijpen dat het zelf wegbrengen van restafval voor met name ouderen of mensen met een beperking of mensen die slecht ter been zijn lastig kan zijn. Vaak doet deze groep een beroep op hun omgeving, bijvoorbeeld buren, kennissen of familie. Mocht het wegbrengen toch een probleem zijn dan helpen wij, samen met bewonersvoorlichters en het sociaal wijkteam, met het zoeken naar een oplossing.

 • Hoe kan ik reageren op voorgestelde locaties van de ondergrondse containers in mijn wijk?

  Zodra in uw wijk het nieuwe systeem wordt ingevoerd, ontvangt u een uitnodigingsbrief voor een inloopbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst kunt u de voorgestelde locaties voor de ondergrondse containers bekijken. Ook kunt u deze dan op de website zien. Als u wilt reageren op de voorgestelde locaties, kan dat tijdens de avond of tot een week na de bijeenkomst via het e-mailadres afvalscheiden@zaanstad.nl. De reacties worden meegenomen in het bepalen van de definitieve locaties van de ondergrondse restafvalcontainers.


 • Kan ik bezwaar indienen tegen de locatie van een ondergrondse container?

  Ja, dat kan. Zodra de locaties definitief zijn vastgesteld door het college van B&W begint de inspraakperiode. Dat betekent dat bewoners minimaal zes weken de tijd hebben om bezwaar in te dienen. Omdat het moment van invoering per wijk verschilt, zijn de inspraakperiodes per wijk verschillend. Zodra de inspraakperiode in uw wijk start, ontvangt u daar een brief over. 

 • Buurtbewoners hebben onlangs een brief van de gemeente ontvangen over het aanwijsbesluit voor locaties ondergrondse restafvalcontainers in mijn wijk. Waarom heb ik geen brief ontvangen?

  In de nieuwe situatie brengt u uw restafval naar een ondergrondse container in de wijk. Om dit mogelijk te maken, worden op verschillende plekken ondergrondse containers geplaatst of wordt er gebruik gemaakt van ondergrondse containers die nu al in de wijk staan. In de meeste gevallen is dat in de buurt van een flat of appartementencomplex. Alleen omwonenden die in de directe omgeving van een nieuwe te plaatsen ondergrondse container wonen, hebben een brief ontvangen. Dat is omdat, op grond van de afvalstoffenverordening Zaanstad, voor nieuw te plaatsen containers een aanwijsbesluit nodig is. Op dit besluit kunnen omwonenden zienswijze indienen.

 • Zijn er straks niet te weinig ondergrondse containers voor restafval?

  Als de ondergrondse container vol is, wordt hij geleegd. Aan het aantal openingen van de container, kan HVC zien wanneer de container geleegd moet worden.


 • Wat gaat de gemeente eraan doen om afvaldumping en volle containers te voorkomen?

  Zaanstad zet in op communicatie met inwoners over hoe om te gaan met afval. Er zijn diverse informatiemiddelen ontwikkeld. Informatie is ook beschikbaar op onze website. Zaanstad zet actief toezicht in op dumpingen. Er staat een boete van €182,- op het op straat plaatsen van afval.

 • In Willis in Krommenie staan bovengrondse containers, waarom is dat?

  De bovengrondse containers in Willis blijven. In de nieuwe situatie worden deze gebruikt voor restafval. 

 • Welke gegevens registreert de afvalpas?

  De chip op de afvalpas voor de ondergrondse container is gekoppeld aan de toegewezen ondergrondse containers in de wijk. Op de ondergrondse container zit een chip die het aantal klepopeningen bijhoudt.  HVC gebruikt het totaal aantal klepopeningen om te bepalen wanneer de container geleegd moet worden.

Afval scheiden

 • Kan al mijn plastic in de plastic afvalbak?

  Al uw plastic verpakkingen mogen in de afvalbak voor plastic, blik en drinkpakken. Belangrijk is dat het gaat om echte plastic etens- en drinkverpakkingen, blik en lege drinkpakken. Als er teveel andere materialen tussen zitten, kunnen de plastic verpakkingen niet gesorteerd worden en dus niet hergebruikt worden.

  Als u de onderstaande drie vragen met ja kunt beantwoorden, dan hoort het in de plastic afvalbak:

  • Is het een verpakking?

  • Komt de verpakking uit de keuken of badkamer?

  • Is de verpakking leeg en schoon?

  Op de site van HVC Groep en op de HVC app vindt u een afvalwijzer waarmee u direct ziet welk afval in welke afvalbak thuishoort. De app is gratis en te vinden in de App Store (iOS) en in Google Play (Android) door te zoeken op HVC afval-app.

  iOS:
  https://itunes.apple.com/nl/app/hvc/id878559386?mt=8

  Android:
  https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.opzet.afvalwijzer.hvc

 • Wat gebeurt er met mijn afval na scheiding?

  Plastic:
  Nadat de plastic verpakkingen bij uw thuis zijn opgehaald, gaan ze naar een sorteerinstallatie om te sorteren op verschillende soorten plastic. Daarna gaat het in balen naar verwerkingsbedrijven. Daar wordt het vermalen tot korrels of snippers zodat het gebruikt kan worden voor nieuwe producten. Afhankelijk van de kwaliteit van het materiaal kunnen dit nieuwe flessen zijn, bermpaaltjes of bloempotten. Nog niet voor alle soorten plastic is nu al een goede toepassing.  Hier worden oplossingen voor gezocht. Ook wordt samen met producenten gezocht naar betere toepassingen voor het gerecyclede plastic.

  Belangrijk is dat niet teveel andere materialen tussen het ingezamelde plastic zitten waardoor het niet meer hergebruikt worden. Grote stukken plastic zeil en folies kunnen bijvoorbeeld niet door de sorteermachines gesorteerd worden. De scheidingsmachine gaat ervan stuk. Dit soort afval moet ingeleverd worden bij de afvalbrengstations.

  Gft en etensresten:
  Van gft en etensresten wordt compost gemaakt. Groenten-, fruit- en tuinafval wordt bij u thuis opgehaald en gaat direct naar een vergistingsinstallatie. Na 6 weken is dit compost en wordt het verkocht als tuinaarde.

  Oud papier en karton:
  Van oud papier en karton, zoals bijvoorbeeld eierdozen en lege wc-rollen, wordt nieuw papier en karton gemaakt. Zo leest u een krant op papier dat al eens was gebruikt als papier.

 • Heeft het zin om plastic te scheiden?

  Absoluut! 80 % van uw gescheiden plastic, blik en drinkpakken wordt nu al gerecycled. Uw inspanning is dus zeer waardevol. Bovendien blijkt dat wanneer je één type afval goed scheidt,  je de andere soorten ook goed scheidt. En dat is mooi, want daardoor kunnen we veel grondstoffen hergebruiken.


 • Ik lees dat plastic wordt verbrand. Klopt dat?

  80 % procent van het plastic, blik en drinkpakken wordt hergebruikt. Het overige deel is niet geschikt voor hergebruik vanwege vervuiling of verkeerde materialen. Dit deel wordt verbrand.

  Het is belangrijk dat afval van plastic, blik en drinkpakken alleen bestaat uit verpakkingen. Als er teveel materialen tussen zitten die er niet thuis horen, dan kan dit afval niet wordt hergebruikt. Het wordt dan verbrand. Het gaat om materialen zoals grote zeilen, medicijnafval en harde kunststoffen. Bijvoorbeeld emmers, wasmanden en tuinslangen. Dit afval levert u in bij het afvalbrengstation zodat het alsnog hergebruikt worden.

 • Wordt al het gescheiden plastic hergebruikt?

  Op dit moment wordt 80% van het plastic, blik en drinkpakken hergebruikt. Het is nog niet mogelijk om alle typen gescheiden plastic verpakkingen te recyclen. De zwarte vleesschaaltjes zijn hier een voorbeeld van. Maar er wordt hard gewerkt aan een oplossing hiervoor. U kunt het gewoon bij het plastic weggooien. De bakjes worden er nu uitgehaald. Maar de bakjes zorgen niet voor afkeur als ze bij de plastic verpakkingen zitten. De afvalbranche is met producenten in gesprek zodat er verpakkingen worden ontworpen die ook geschikt zijn voor recycling.

  De verwachting is dat in de toekomst nog meer gerecycled kan worden en dat er betere toepassingen voor het gerecyclede plastic komen. Producenten worden meer en meer gestimuleerd om gerecycled materiaal te gebruiken voor nieuwe spullen. We staan nog aan het begin van deze ontwikkeling, maar plastic scheiden is en blijft belangrijk.


 • Hoe zit het nou? De een zegt dat het beter is thuis al het afval te scheiden. De ander weet het zeker; machinaal scheiden van afval levert meer op. Is het één beter dan het ander?

  Het antwoord hierop is kort: nee. HVC ziet machinaal scheiden altijd als een aanvulling op zelf thuis afval scheiden (bronscheiding). In laagbouwwoningen is bronscheiding de meest effectieve manier om afval te scheiden. In flats en appartementen is het minder makkelijk om afval thuis te scheiden. Daar kan machinaal scheiden een goede oplossing zijn om waardevolle plastics, lege pakken en blik van deze locaties tóch te kunnen recyclen. Gft en etensresten kunnen niet door deze machine worden gescheiden.

  Dus als je thuis je gft en etensresten en papier apart houdt, kan dit het beste worden gerecycled.


 • Is nascheiding niet een betere oplossing dan bronscheiding?

  In Nederland zijn twee methodes om plastic afval in te zamelen: bij uw thuis (bij de bron) of bij de verwerker in de afvalfabriek (nascheiding). Dit wordt bron- en nascheiding genoemd.

  Per gemeente verschilt de methode. Landelijk is bewezen dat bronscheiding bij laagbouw de beste oplossing is. Bronscheiding levert een betere kwaliteit op van de ingezamelde soorten afval dan nascheiden. Bovendien blijkt dat bewoners door bronscheiding ál hun afval beter gaan scheiden. Bij flats en appartementen (hoogbouw) is bronscheiding minder makkelijk, omdat bewoners geen eigen afvalbakken hebben. Zij brengen hun afval naar een verzamelcontainer. In Zaanstad zijn zowel laagbouwwoningen en hoogbouwwoningen. Dat maakt dat de combinatie van bron- en nascheiding de meest effectieve manier van afvalscheiding is voor Zaanstad; bronscheiding waar het kan en nascheiden waar het niet kan.

 • Hoe weet ik welk afval in welke afvalbak thuishoort?

  Op de site van HVC Groep en op de HVC app vindt u een afvalwijzer waarmee u direct ziet welk afval in welke afvalbak thuishoort. De app is gratis en te vinden in de App Store (iOS) en in Google Play (Android) door te zoeken op HVC afval-app.

 • Waar gooi ik textiel en glas weg?

  De inzamelvoorzieningen voor textiel en glas blijven op centrale locaties in de wijken staan. Meestal is dat bij supermarkten en winkelcentra.

 • Waarom is er geen statiegeldsysteem voor al het plastic?

  Er bestaat nu alleen een statiegeldsysteem voor grote PET-flessen. De overheid overweegt dit uit te breiden naar kleine flesjes. Dit is maar een klein deel van de plastic verpakkingen. Voor de overige plastic verpakkingen is de huidige manier van plastic scheiden bedacht. Zaanstad is voorstander van statiegeld voor kleinere verpakkingen en heeft zich aangesloten bij de “Statiegeldalliantie”.

 • Voor mijn kind gebruik ik luiers, wat doe ik daarmee?

  Met een geurdichte luieremmer kunt u thuis luiers inzamelen voordat u deze naar de ondergrondse restafval container brengt. Zo is het niet nodig om voor elke luier naar de container te lopen.

 • Doet de gemeente ook iets aan de verpakkingsindustrie?

  De gemeente is actief en prominent aanwezig is gesprekken met de verpakkingsindustrie. Zaanstad heeft zich ook aangesloten bij de Statiegeldalliantie.

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl